AVG-Privacybeleid

Privacy beleid

Challenge2move hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Challenge2move houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van onze leden worden door Challenge2move verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • om contact met je te kunnen opnemen;
 • het organiseren van C2M activiteiten;
 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Challenge2move de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Inschrijfdatum;

 

Verstrekking aan derden

Challenge2move geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet door Challenge2move op de computer opgeslagen. Challenge2move bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je hebben ontvangen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Meer informatie kan je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy beleid en/of met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kan je je richten tot Challenge2move.

Contactgegevens

Challenge2move

Boterbloemweg 4

Havelte

06-10801181

Info@challenge2move.nl

www.challenge2move.nl

Toestemmingsverklaringen

Challenge2move zal actief toestemmingsverklaringen laten ondertekenen door de lopers van Challenge2move. Hierin geven de leden toestemming voor een aantal zaken. Met name foto´s en filmpjes plaatsen van de trainingen op Social Media en op de website van Challenge2move.

Wijzigingen van het privacy beleid

Challenge2move behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen. Check daarom regelmatig dit beleid om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.